Ändring av EG-förordning 1235/2008 Om import av ekologiska produkter från tredjeländer Ändrad genom EU-förordning 2019/446

2019-03-22

Om ändring och rättelse av förordning (EG) nr 1235/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/446