Krisberedskap för dricksvatten

VAKA, den nationella vattenkatastrofgruppen, ger stöd på plats eller via telefon till kommuner och dricksvattenproducenter i kriser som rör dricksvattenområdet. Stöd ges även till länsstyrelser och centrala myndigheter.

Algblomning - en risk som finns året om

Toxinbildande algblomningar är mest vanliga på sommaren men kan förekomma året runt. Att identifiera en algblomning kan vara svårt. Den kan både växa under ny is och ligga som sörja på botten av sjön.
Det tar vanligtvis tid från att man beställt provtagarutrustning till att provtagning skett, analyserats och bedömts. Under den tiden kan kommunen/dricksvattenproducenten inte göra en korrekt hälsomässig riskbedömning och behöver då överväga användningsförbud och nödvattenförsörjning.

Den kommun som misstänker att råvattnet kan ha en pågående algblomning kan se över sin miljöövervakningsdata med information som kan ge stöd för en riskvärdering för vattentäkten, exempelvis halter av cyanobakterier (står som cyanophycae), fosfor och kväve. Höga halter av näringsämnen ökar risken för algblomning. Läs mer i vår handbok.
Handbok dricksvattenrisker - cyanotoxiner i dricksvatten

Civilt försvar

För att stödja producenter, företag, och andra aktörer inom livsmedelskedjan i deras arbete med att säkra produktion och tillgång till mat och dricksvatten även vid kris och i värsta fall krig, har Livsmedelsverket och den Nationella samordningsgruppen för dricksvatten tagit fram en sammanfattning av hotbilden mot Sverige.

VAKA - nationell vattenkatastrofgrupp

Handböcker och verktyg

 Nödvattenförsörjning

Det finns ett bildspel som stöd för den kommun och dricksvattenproducent som behöver uppdatera eller tydliggöra vikten av arbete med nödvattenplanering för nytillkomna medarbetare, chefer, politiker, med flera. Bildspelet ger också möjlighet att berätta på var den egna organisationen befinner sig i arbetet.  

Hur möter Sverige nästa torka?

Trafikolycka med utsläpp av diesel inom skyddsområde

En olycka på en kommunal vattentäkt där föroreningen sprider sig in till vattenverket är bland de allvarligaste händelser en kommun kan drabbas av ur ett kostnadsmässigt och resurskrävande perspektiv.

Senast granskad 2021-01-25