42 konkreta åtgärder för minskat matsvinn i Sverige

2018-06-18

Idag, 18 juni, lämnar Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket in handlingsplanen "Fler gör mer" till Näringsdepartementet. Handlingsplanen berör hela livsmedelskedjan - primärproduktion, producenter, handel, måltider i vård, skola och omsorg, restauranger, konsument, myndigheter samt forskning och innovation.

Matsvinn är ett stort problem, för Sverige, såväl som globalt. Miljön påverkas och matsvinnet innebär stora ekonomiska förluster för både enskilda och samhället.

I februari 2017 gav regeringen Livsmedelsverket i uppdrag att tillsammans med Jordbruksverket och Naturvårdsverket fortsätta arbetet för att minska matsvinnet i Sverige. Det första steget i uppdraget var att i nära samarbete med berörda aktörer ta fram en handlingsplan för arbetet.

- Titeln "Fler gör mer" speglar att det pågår många bra insatser i Sverige idag, men att vi behöver göra mycket mer för att verkligen nå fram till målet om att halvera matsvinnet till 2030. Något som Sverige åtagit sig inom det globala arbetet med Agenda 2030, säger Annica Sohlström, generaldirektör Livsmedelsverket.

Handlingsplanen lyfter fram fyra centrala punkter för att lyckas med arbetet:

  • Ett nationellt mål behövs för att ge alla verksamheter en klar styrning av insatserna.
  • Samarbete mellan branschaktörer i livsmedelskedjan behöver utvecklas, som gör att matsvinnet minskar, inte bara skjuts till annan aktör i kedjan.
  • Konsumenter behöver förändra sitt beteende och sluta kasta mat som går att äta.
  • Forskning och innovation behövs för att utveckla och stödja arbetet med att minska matsvinnet inom alla delar av livsmedelskedjan.

- Det mesta av svinnet sker i hushållen, här finns stora insatser att göra. Vi myndigheter tar initiativ till en gemensam informationssatsning gentemot konsumenter, där vi, tillsammans med andra aktörer i livsmedelskedjan, lyfter frågan med en gemensam röst. Samtidigt är det viktigt att branschen tar sitt ansvar för produkter och försäljning, där konsumenter inte lockas att köpa mer än de behöver och till exempel förpackningsstorlekar anpassas efter behov, säger Annica Sohlström, generaldirektör Livsmedelsverket

Ett nationellt mål för minskat matsvinn i Sverige är en förutsättning för att lyckas. Idag finns inga krav på uppföljning eller utpekat nationellt ansvar för matsvinnsdata, uppföljningsmetoder, avgränsningar och definitioner. I handlingsplanen är en av åtgärderna att myndigheterna tar fram ett förslag till nationellt mål, med uppföljning.

- Ett mål att styra mot underlättar arbetet med insatser, och mätningar mot målet synliggör var insatserna behöver göras. I arbetet behöver vi hjälp av alla aktörer, att de mäter sitt svinn och delar med sig av resultaten. Samarbete mellan bransch och myndigheter behövs för att nå konkreta resultat säger Björn Risinger, generaldirektör Naturvårdsverket

Jordbruksverkets dialog med lantbrukare om svinn fortsätter. För att kunna utveckla arbetet och ge konkret stöd till producenter kommer Jordbruksverkets rådgivare att vidareutbildas med fokus på minskat matsvinn.

- Vi har en bra dialog med företagen och ser fram emot att kunna fortsätta arbetet tillsammans för att minska matsvinnet. Rådgivning och information är två delar vi tittar på och vi kommer bland annat ta fram webbaserade informations- och beslutsstöd kring hantering av frukter och grönsaker säger Christina Nordin, generaldirektör Jordbruksverket.

Handingsplanen Fler gör mer
Kortversion –  lista på de 42 föreslagna åtgärderna

Ytterligare information till journalister:
Livsmedelsverkets presstjänst 018-17 53 40

Fakta