Kommunerna

Organisationsschema för kommunerna

Kommunernas befogenheter och uppgifter i livsmedelskedjan regleras av olika speciallagar, till exempel livsmedelslagen, samt förordningar och föreskrifter. Det är kommunfullmäktige som utser de nämnder som behövs för att kommunen ska kunna fullgöra sina uppgifter, exempelvis när det gäller livsmedelskontroll.

Organisation och struktur

De kommunala myndigheterna styrs av nationell lagstiftning men lyder under respektive kommuns fullmäktigeförsamling (KF), som är det högsta beslutande organet i kommunen. Det högsta verkställande organet är kommunstyrelsen (KS), som har stöd av kommunalkontoret i sitt arbete.

Kommunfullmäktige utser de nämnder som behövs för att kommunen ska kunna fullgöra sina uppgifter, exempelvis livsmedelskontroll. KF fastställer även nämndernas budget och beslutar om taxor och avgifter. Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med som har till uppgift att granska kommunens verksamhet och pröva ansvarstagandet.

Kommunernas befogenheter och uppgifter i livsmedelskedjan regleras av olika speciallagar, till exempel livsmedelslagen, samt förordningar och föreskrifter. Enligt Livsmedelsförordningen (2006:813) är de kommunala miljö- och hälsokyddsnämnderna lokala kontrollmyndigheter.

Den löpande verksamheten i nämnden/kommunalförbundet är i stor utsträckning delegerad till en tjänstemannaorganisation, ofta kallad förvaltning. Undantag för vad som får delegeras finns, bland annat ärenden som gäller myndighetsutövning mot enskilda, och sådant som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Beslut som fattas i en kommunal nämnd och rör livsmedelskontroll kan överklagas till länsstyrelsen. Länsstyrelsen är också en kontrollmyndighet som i vissa fall ska hjälpa och stötta de kommunala myndigheterna.

Staten kan i vissa fall ingripa mot den kommunala kontrollen. Livsmedelsverket och Jordbruksverket kan i samråd med kommunen besluta att den offentliga kontrollen av en viss anläggning ska flyttas över till Livsmedelsverket, Jordbruksverket eller länsstyrelse. Myndigheterna kan också förelägga en kommun att rätta till sina brister och de kan även ansöka hos regeringen om att kommunens kontrolluppgifter ska flyttas över till respektive statlig myndighet.

Kommuner kan samverka med varandra via gemensamma nämnder och/eller gemensamma förvaltningar, via kommunalförbund eller genom avtal. Nämnders uppgifter kan också flyttas till kommunalförbund. Eftersom många kommuner har gemensamma myndigheter och förvaltningar är antalet kommunala kontrollmyndigheter på ca 250 stycken.

Mer om uppdraget

Livsmedelslagens efterlevnad kontrolleras av vissa statliga myndigheter men också av kommunerna. I Livsmedelsförordning (2006:813) anges vilka verksamheter som faller under det kommunala kontrollansvaret. Det sig om cirka 90 000 livsmedelsanläggningar. Kommunernas uppdrag är att
utföra riskbaserad kontroll samt att skapa goda förutsättningar för företag
genom information och rådgivning.

Kommunerna ansvarar för att kontrollera och verifiera att reglerna följs och att målen i lagstiftningen uppnås. Målen utgår från de övergripande målen med EU:s livsmedelslagstiftning; att skydda människors och djurs hälsa och växters sundhet och att värna konsumenternas intressen samt att se till att den inre marknaden fungerar effektivt.

En del nämnder som utför livsmedelskontroll bedriver även tillsyn enligt miljö- och hälsoskyddslagstiftningen. Dessa nämnder benämns ofta Miljönämnd, Bygg- och miljönämnd, Samhällsbyggnadsnämnd eller Miljö- och hälsoskyddsnämnd.

När det gäller lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter är kommunerna behöriga myndigheter att utöva offentlig kontroll över bland annat nedgrävning av animaliska biprodukter samt utlämnande, transport och kompostering av matavfall.

De kommunala nämnder som utövar livsmedelskontroll rapporterar årligen resultat från livsmedelskontrollen till Livsmedelsverket. Jordbruksverket anvisar de kommunala nämnder som utför kontroller av foder och animaliska produkter att lämna in en rapport om kontrollen.

Närmare information om organisation med mera finns på respektive kommuns webbplats.

Senast granskad 2019-09-26