Rättelse av EU-förordning 2019/50 gäller bilagor till EG-förordning 396/2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester

2019-04-29

Om ändring av bilagorna II, III, IV och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för klorantraniliprol, klomazon, cyklaniliprol, fenazakin, fenpicoxamid, fluoxastrobin, lambda-cyhalotrin, mepikvat, lökolja, tiakloprid och valifenalat i eller på vissa produkter

Rättelse till kommissionens förordning (EU) 2019/50