Glyfosat - frågor och svar

Glyfosat finns i bekämpningsmedel som används för att bekämpa ogräs. De halter, spår av glyfosat, som hittats i mat är så låga att de inte innebär någon risk för hälsan.

Vad är glyfosat?

Glyfosat finns i bekämpningsmedel som används för att bekämpa ogräs och annan oönskad växtlighet inom jordbruket, på järnvägens banvallar och i trädgårdar. Glyfosat är det verksamma ämne som gör att växten dör.

Hur används glyfosat?

I Sverige får bekämpningsmedel som innehåller glyfosat användas för att bekämpa ogräs som växer på åkern innan grödorna - exempelvis vete och bönor - kommit upp ur jorden. Dessa bekämpningsmedel får även användas för att ta bort det ogräs som växer på åkern efter skörd. Några få bekämpningsmedel med glyfosat får användas i raps och rybs när dessa grödor växer på åkern.

I andra EU-länder, och utanför EU, kan det vara vanligare att tillåta bekämpningsmedel med glyfosat i växande grödor på åkern. Därför är det också vanligare med rester av glyfosat i livsmedel som inte odlats i Sverige.

Är glyfosat farligt?

De halter, spår av glyfosat, som finns i mat är så låga att de inte innebär någon risk för hälsan. Men bekämpningsmedel som innehåller glyfosat kan, liksom andra bekämpningsmedel, vara farliga för människan i höga halter. Därför testas de noga innan de blir godkända.

Det finns också stränga regler för när och hur bekämpningsmedel får användas. Många bekämpningsmedel som användes tidigare är inte längre godkända i EU.

Livsmedelsverket har undersökt hur mycket bekämpningsmedelsrester svenska barn och vuxna kan få i sig av en kombination av alla olika bekämpningsmedel från frukt, bär och grönsaker. Bedömningen är att denna kombinations- eller cocktaileffekt inte innebär någon risk för hälsan med de mängder svenska barn och vuxna får i sig.

Vad menar man med att det finns spår av glyfosat i maten?

Dagens analysmetoder är väldigt känsliga. Därför går det att upptäcka mycket låga halter av olika ämnen i maten. I kontrollen av bekämpningsmedel i livsmedel inom hela EU är halten av glyfosat i de flesta fall långt under EU:s gränsvärden, och i de allra flesta prover - 98 procent - där man analyserat glyfosat, hittar man inga spår alls.

Vad kan jag göra om jag ändå vill undvika att få i mig glyfosat?

Glyfosat är förbjudet i ekologisk produktion och ska därför inte finnas alls i ekologiska produkter. Vanlig, så kallad konventionell odling, i Sverige följer strängare regler om användning av glyfosat än många andra länder. Sprutning strax före skörd i spannmål är till exempel inte tillåtet i Sverige.

Vad säger EU om glyfosat?

Användningen av glyfosat har diskuterats länge inom EU. 2017 beslutade EU-kommissionen att glyfosat får användas i ytterligare fem år, till och med 2022. I dagsläget är den samlade internationella bedömningen om glyfosat att ämnet inte är cancerframkallande i de halter vi får i oss via maten och inte heller för användare om det används på rätt sätt.

Under 2017 återkallade EU:s medlemsländer sina godkännanden för glyfosatinnehållande växtskyddsmedel som även innehöll tillsatsämnet talgamin, då talgamin visat sig ha oacceptabla effekter.

Innan EU fattar beslut om att eventuellt förnya godkännandet av glyfosat görs en ny utvärdering. Utvärderingen ska ta hänsyn till ny kunskap och nya vetenskapliga studier. Eftersom det finns en omfattande dokumentation om glyfosat har EU-kommissionen beslutat att en grupp av fyra medlemsländer ska hjälpas åt med utvärderingen. Sverige är ett av dessa länder, och Kemikalieinspektionen är den ansvariga myndigheten i Sverige. Utvärderingen startade i juni 2020.

Senast granskad 2020-09-29