Krisberedskap och civilt försvar - livsmedelsförsörjning

Livsmedelsverket stödjer utvecklingen av krisberedskap och uppbyggnaden av civilt försvar på nationell, regional och lokal nivå.

Livsmedelsverket har ett uppdrag att nationellt samordna kris- och beredskapsplanering för dricksvattenförsörjning och för livsmedelsförsörjning i ledet efter primärproduktion. Det innebär att vi stödjer ansvariga aktörer i arbetet med att höja sin förmåga att kunna erbjuda mat och vatten även vid olika typer av samhällsstörningar. En stor del av arbetet handlar om stöd till kommuner, dricksvattenproducenter, livsmedelsföretag och länsstyrelser.

I mars 2020 lämnades ett gemensamt underlag till regeringen av Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) med förslag på åtgärder för uppbyggnaden av det civila försvaret inom livsmedelsförsörjning under kommande försvarsperiod 2021-2025

Kran med vatten som rinner
Krisberedskap för dricksvatten

VAKA, den nationella vattenkatastrofgruppen, stödjer i beredskap och under kriser. Andra exempel på stöd är handböcker, övningar och utrustning för nödvattenförsörjning.

Krisberedskap för kommun och länsstyrelser

Fallstudier och inspiration från kommun och länsstyrelse för lokalt/regionalt planeringsarbete för kris, samhällsstörning eller höjd beredskap.

Krisberedskap för företag

Exempel på hur livsmedelsföretagare kan jobba systematiskt med krisberedskap, identifiera risker och förbereda sig för kris/samhällsstörning eller höjd beredskap.

Senast granskad 2020-09-18