Ändring av EG-förordning 110/2008 om märkning samt skydd av geografiska beteckningar för spritdrycker Ändrad genom EU-förordning 2019/674

2019-05-15

Om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker

Kommissionens förordning (EU) 2019/674