Handel inom EU

Utsnitt av EU-flaggan med stjärnor på mörkblå bakgrund

Här hittar du information om vad som gäller vid Handel inom EU. Livsmedel som tas in i Sverige från ett annat EU-land kallas för införsel. Livsmedel som förs ut ur Sverige till ett annat EU-land kallas för utförsel.

Handel med livsmedel mellan medlemsstater inom EU sker i de flesta fall fritt. Det beror på att det finns en EU-gemensam livsmedelslagstiftningen som ska tillämpas och följas i alla EU:s medlemsstater. I vissa fall finns det dock särskilda bestämmelser eller tilläggsregler som gäller utöver de EU-gemensamma reglerna. Ett typiskt exempel på sådana bestämmelser är reglerna i förordning (EG) nr 1688/2005 om tillämpningen av förordning (EG) nr 853/2004 gällande särskilda salmonellagarantier för sändningar till Finland och Sverige av vissa köttsorter och ägg. Läs mer om detta under avsnittet Salmonellakontroll.

Det kan också finnas nationella regler i olika medlemsstater som kompletterar EU-lagstiftning, till exempel regler om märkning och presentation av livsmedel. Kontakta myndigheterna i det land som du ska föra ut livsmedel till för mer information.

Lagstiftning

Vid handel med animaliska livsmedel inom EU gäller föreskrifterna LIVSFS 2005:22 (J 66). Livsmedelsverket har skrivit en vägledning till föreskrifterna. 

Salmonellakontroll

Det finns särskilda krav för färskt kött och färska ägg när det gäller provtagning för salmonella.

Registrering

En livsmedelsanläggning som inte har tillsyn av Livsmedelsverket måste vara registrerad hos eller godkänd av en kommunal kontrollmyndigheten. Detta gäller även för de företag som endast förmedlar livsmedel.

Godkänd anläggning

Animaliska livsmedel från andra EU-länder måste komma från från anläggningar som är godkända enligt förordning (EU) 853/2004.

Norge och andra länder betraktas som ett EU-land enligt EES-avtalet när det gäller handel med alla typer av livsmedel. Livsmedel från EU-godkända anläggningar i Norge och Island behöver inte gränskontrolleras när de förs in i Sverige eller något annat EU-land.

Senast granskad 2017-11-23