Ändring av EG-förordning 1333/2008 om livsmedelstillsatser Ändrad genom EU-förordning 2018/1497

2019-03-01

Om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller livsmedelskategori 17 och användningen av livsmedelstillsatser i kosttillskott samt en rättelse till densamma

EU-förordning 2018/1497