Handel inom EU

Utsnitt av EU-flaggan med stjärnor på mörkblå bakgrund

Här hittar du information om vad som gäller vid Handel inom EU.

Handel med livsmedel inom EU kallas in- och utförsel. Denna handel sker i de flesta fall fritt. Det beror på att den regleras av EU-lagstiftning som är tillämplig i alla EU:s medlemsstater. I vissa fall finns det dock särskilda bestämmelser eller tilläggsregler som gäller utöver den EU-gemensamma lagstiftningen. Ett exempel på sådan särskild lagstiftning är reglerna i förordning (EG) nr 1688/2005 om tillämpningen av förordning (EG) nr 853/2004 gällande särskilda salmonellagarantier för sändningar till Finland och Sverige av vissa köttsorter och ägg. Läs mer om detta under avsnittet "Särskilda regler gällande salmonellagarantier".

Det kan också finnas nationella regler i olika medlemsstater som kompletterar EU-lagstiftning, till exempel regler om märkning och presentation av livsmedel. Kontakta myndigheterna i det land som du ska föra ut livsmedel till för mer information.

Lagstiftning

Vid handel med animaliska livsmedel inom EU gäller föreskrifterna LIVSFS 2005:22 (J 66). Livsmedelsverket har tagit fram en vägledning till föreskrifterna.

Särskilda regler gällande salmonellagarantier

Vid införsel till Sverige av kylt eller fryst kött, inbegripet malet kött, men undantaget köttberedningar och maskinurbenat kött av nötkreatur, svin, eller fjäderfä från ett annat EU-land gäller särskilda regler.

Godkännande och registrering av anläggningar

Enligt EG-förordning 853/2004 ska alla livsmedelsföretag vara antingen registrerade eller godkända av den behöriga myndigheten. Detta gäller även för företag som endast förmedlar livsmedel. Behörig myndighet för livsmedelskontroll i Sverige är antingen Livsmedelsverket eller den kommun där livsmedelsföretaget ligger..

Animaliska livsmedel som förs in i Sverige från andra EU-länder måste komma från anläggningar som är godkända enligt förordning (EU) 853/2004.

Länder som jämställs med EU-land

Enligt 2 § i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVS 2005:22) om kontroll vid handel med animaliska livsmedel inom jämställs följande länder med EU-land:

  • Island ifråga om fiskvaror
  • Andorra, Liechtenstein, Färöarna och Norge ifråga om samtliga animaliska livsmedel.
Senast granskad 2019-12-17