Miljö och hållbarhet

Livsmedel påverkar miljön i hela kedjan från produktion till konsumtion. Miljö- och hållbarhetsfrågor är därför tätt sammankopplade med Livsmedelsverkets uppdrag och verksamhet.  

Livsmedel påverkar miljön både positivt och negativt. Livsmedelsproduktionen kan ha positiva effekter på landskapsbilden och den biologiska mångfalden. Negativa effekter av livsmedelsproduktionen är utsläpp av växthusgaser till luften och näringsämnen till yt- och grundvatten. Miljögifter kan hamna i naturen genom gödsling och användning av kemiska bekämpningsmedel. Matsvinn är också negativt för miljön och ett slöseri med resurser.

Miljö- och hållbarhetsfrågor är tätt sammankopplade med  Livsmedelsverkets grunduppdrag och verksamhet. Vi arbetar systematiskt med att minska den negativa och stimulera den positiva miljöpåverkan från livsmedelskedjan. Genom bland annat regler, råd och information kan vi påverka hur mat produceras och konsumeras.

Livsmedelsverket  har också regeringens uppdrag att bidra till att de nationella miljömålen nås inom livsmedelssektorn. Vi ingår tillsammans med sjutton andra myndigheter i Miljömålsrådet där vi genom att samarbeta ska öka takten i genomförandet i miljömålsarbetet och även föreslå åtgärder för att stärka miljöarbetet. Dessutom ingår i vårt uppdrag att bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030, precis som övriga länder i FN.

Verksamhet

Senast granskad 2021-02-08