Skyddsåtgärder - vegetabiliska livsmedel

EU-kommissionen beslutar ibland om särskilda skyddsåtgärder för att skydda människors och djurs hälsa mot smitta eller skadliga ämnen i animaliska eller vegetabiliska livsmedel.

Beslut om skyddsåtgärder

Besluten är ofta riktade mot ett visst land och vissa produkter från det landet och innebär restriktioner vid import till EU eller vid handel mellan EU-länder.

Nedan finns en lista över skyddsåtgärder för livsmedel som ska genomgå gränskontroll innan de importeras till EU.

Sändningar med livsmedel som omfattas av krav på kontroll måste föranmälas till den gränskontrollstation där sändningen ska tas in.

Nötter och torkad frukt från vissa länder utanför EU

Nedanstående produkter, i huvudsak nötter och torkad frukt eller blandningar som innehåller dessa produkter, ska provtas med avseende på aflatoxiner. Sändningarna får endast importeras över en gränskontrollstation. Sändningarna ska åtföljas av provtagnings- och analysresultat samt av ett hälsointyg avseende aflatoxin. Provtagning för analys av aflatoxin sker i gränskontrollen. Sändningar av sammansatta livsmedel som innehåller mer än 20 % av de livsmedel som omfattas av förordningen ska gränskontrolleras. Se artikel 1 punkt 2 i förordningen. Sändningar som väger högst 20 kg av de livsmedel som omfattas av förordningen behöver inte gränskontrolleras. Se artikel 1 punkt 3 i förordningen.

Curryblad från Indien, vinblad från Turkiet och drakfrukt från Vietnam

Kontrollen av bekämpningsmedelsrester i curryblad från Indien, vinblad från Turkiet och drakfrukt från Vietnam regleras i förordning 2018/1660.

Föranmälan ska ske på ett CED och sändningarna ska åtföljas av ett hälsointyg enligt bilaga II samt resultaten av de provtagningar och analyser som har utförts av myndigheterna i ursprungslandet. Det ska finnas en identifieringskod på hälsointyget och analysrapporten samt på varje förpackning i sändningen. Livsmedel som innehåller mer än 20 % av dessa produkter ska också gränskontrolleras, enligt artikel 1.1 i förordningen.

Mandlar från USA samt vete/vetemjöl från Kanada

Förordning 2015/949 gäller sändningar med mandlar från USA eller vete/vetemjöl från Kanada, som avsänts från USA eller Kanada efter den 10 juli 2015.

EU har godkänt USA:s pre-exportkontroll avseende aflatoxin i mandlar. EU har även godkänt pre-exportkontroll avseende ochratoxin A i vete/vetemjöl från Kanada. Det innebär att kontroller avseende aflatoxin/ochratoxin A ska ske i USA/Kanada i stället för vid ankomsten till EU. För att pre-exportkontrollerna ska vara giltiga krävs att sändningarna åtföljs av dels resultat av provtagning och analys, dels av ett intyg. Hur intyget ska se ut framgår av bilagan till förordningen. Varje sändning ska identifieras med en kod som ska återfinnas både på de ovannämnda handlingarna och på förpackningar i sändningen.

Sändningar med berörda produkter ska dokumentkontrolleras av importörens kontrollmyndighet. Stickprovsmässig provtagning ska genomföras på mindre än 1% av sändningarna, i de fall förordningen med pre exportkontroller i avsändarlandet följs. I de fall provtagningen inte har skett i avsändarlandet provtas 20% av dessa sändningar. Livsmedelsverket vidarebefordrar information från Tullverket om ankommande sändningar till berörda kontrollmyndigheter.

På grund av fortsatta problem med inblandning av genetiskt modifierat ris har kontrollen av ris och risprodukter med ursprung i Kina utökats. Alla sändningar ska åtföljas av hälsointyg och analysrapport enligt bifogade förlagor som finns i beslutet. Sändningar som saknar dessa dokument ska sändas tillbaka eller destrueras.

Analysrapporten ska visa att det inte finns något genetiskt modifierat ris i produkten. Analysen ska vara utförd enligt någon av de angivna metoderna i beslutet av ett ackrediterat laboratorium. Om analysrapporten utfärdats av kinesiskt ackrediterat laboratorium ska rapporten vara godkänd av den behöriga myndigheten.

Av bilaga I framgår vilka produkter som berörs. Uppdelningen följer de så kallade KN-numren (kombinerade nomenklaturen). Det kan finnas produkter som omfattas av de angivna KN-numren men som inte alls innehåller ris. I dessa fall får den ursprungliga analysrapporten ersättas av en förklaring från det företag som ansvarar för partiet där det framgår att partiet inte innehåller ris. Dessa produkter som inte innehåller ris ska inte längre föranmälas till en gränskontrollstation. Förklaringen enligt beslutet ska dock finnas till hands vid kontroll från behörig myndighet.

Sändningar med berörda produkter innehållande ris ska föranmälas till någon av Livsmedelsverkets gränskontrollstationer.

Tullverket kommer att lägga spärrar på alla sändningar från Kina som berörs av beslutet. Därefter kontrollerar Gränskontrollen dokumentationen och kommer att provta alla sändningar som innehåller ris. Först när alla kontroller är genomförda och inget genetiskt modifierat ris har påvisats, kan sändningen släppas ut på marknaden. Observera att alla kostnaderna för provtagning och analys kommer att faktureras importören.

Guarkärnmjöl från Indien

Guarkärnmjöl som har sitt ursprung i eller som sänts från Indien samt varje sändning med foder eller livsmedel som innehåller minst 20 % guarkärnmjöl ska åtföljas av ett hälsointyg enligt fastställd mall som har undertecknats av Indiens behöriga myndighet samt en analysrapport som ska vara utfärdad av ett ackrediterat laboratorium. Produkten får inte innehålla mer än 0,01 mg/kg pentaklorfenol.

Medlemsstaterna ska utföra identitets- och fysiska kontroller (inklusive provtagning och analys för pentaklorfenol) på minst 5 % av sändningarna. Sändningar med berörda produkter ska föranmälas till någon av Livsmedelsverkets gränskontrollstationer.

Medlemsstaterna ska också utföra slumpvisa fysiska kontroller, inklusive provtagning och analys för att kontrollera förekomsten av pentaklorfenol, av guarkärnmjöl avsänt från andra länder än Indien. Denna provtagning kan komma att genomföras antingen i gränskontrollen eller av lokal kontrollmyndighet.

Kontroll av foder och livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan efter kärnkraftsolyckan i Fukushima 

Livsmedel med ursprung i eller avsända från Japan listade i bilaga II i förordning 2016/6 ska gränskontrolleras. Sändningen ska då åtföljas av en försäkran från behörig myndighet i Japan, se förlagan i bilaga III.

För olika regioner i Japan listas livsmedel med specifika KN-nummer i bilaga II. Om ett livsmedel med ett KN-nummer som nämns i bilaga II också kommer från den region som nämns, ska även analysrapport avseende radioaktivitet åtfölja sändningen.

Även sammansatta livsmedel som innehåller mer än 50 % av de livsmedel som nämns i bilaga II ska gränskontrolleras, det vill säga sändningen ska åtföljas av en försäkran, se förlagan i bilaga III. Om ingående produkt är särskilt listad i någon region ska även dessa sändningar, utöver försäkran, åtföljas av en analysrapport avseende radioaktivitet.

Observera att dessa sammansatta livsmedel med mer än 50% av livsmedel listade i bilaga II har andra KN-nummer än de som listas i a-e.

Om det är okänt från vilken region i Japan livsmedlet ursprungligen kommer ifrån ska sändningen, utöver försäkran, åtföljas av analysrapport avseende radioaktivitet, se artikel 5.2 e. 

Exempel på livsmedel som finns med i bilaga II och ska gränskontrolleras:

Svamp, fisk och fiskeriprodukter, sojabönor, (japansk) persimon, bitterskråp eller fuki, Aralia spp., bambuskott, örnbräken, japansk kungsbräken, strutbräken och koshiabura.

För animaliska livsmedel gäller vanliga krav på föranmälan och gränskontroll. Läs mer om animaliska livsmedel till vänster.

Albanien
Bosnien och Hercegovina
Bulgarien
Lichtenstein
Makedonien
Moldavien
Montenegro
Norge
Rumänien
Ryssland
Schweiz
Serbien
Turkiet
Ukraina
Vitryssland

KN-nummer Produkt
0709 59 Svampar, färskt eller kylda, andra än odlade svampar
0710 80 69 Svampar (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta, andra än odlade
svampar
0711 59 00 Svampar, tillfälligt konserverade (till exempel med svaveldioxidgas,
eller i saltlake, svaelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar),
men olämpliga för direktkonsumtion i detta tillstånd, andra än odlade svampar
0712 39 00 Torkade svampar, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulvriserade,
men inte vidare beredda, andra än odlade svampar
2001 90 50 Svampar, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra, andra än
odlade svampar
2003 90 00 Svampar, beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller
ättiksyra, andra än odlade svampar

Gränsvärdet för radioaktiv kontamination av svamp är 600 Bq/kg. 

En exportlicens från avsändarlandet ska medfölja sändningen.

Kontrollmyndigheten till importören utför en dokumentkontroll av exportlicensen som medföljer partiet innan förtullning kan ske. För varje sändning som innehåller mer än 10 kg färska produkter eller motsvarande mängd beredd produkt tas även stickprov för analys.  

Senast granskad 2019-09-06