EU:s kontroll av svensk livsmedelskontroll

EU-kommissionen, GD hälsa och livsmedelssäkerhet (DG SANTE), gör revisioner av Sveriges kontroll i livsmedelskedjan. Revisionerna gäller livsmedelskontrollen, foderkontrollen, kontroll av animaliska biprodukter, kontroll av djurhälsa, djurskydd och växtskadegörare som orsakar skada i odlingen (fytosanitära delen).

DG SANTE-F revisorernas besök 2021

April Bedrägligt och vilseledande agerande
Revision för att utvärdera om de arrangemang vi har i Sverige för att bekämpa bedrägerier i livsmedelskedjan i enlighet med förordning (EU) 2017/625 är lämpliga och effektiva.

Revisionen kommer att utföras som en distansrevision.
November Djurskydd/Värphöns
Revision för att kontrollera att Sverige följer tillämplig unionslagstiftning som reglerar värphöns välfärd under uppfödning och genomförandet av officiella kontroller av dessa regler.
Tidpunkt Ämne och Syfte

DG SANTE-F revisorernas besök 2020

Tidpunkt

Ämne och Syfte

Januari Djurhälsa smittskydd
Revision för att fastställa Sveriges förmåga att snabbt upptäcka djursjukdomar och meddela dem till Europeiska kommissionen.
Höst Animaliska biprodukter
Revisionen utförs på distans på grund av Coronaviruset.

 

DG SANTE-F revisorernas besök 2019

EU-revisioner för Sverige 2019

Tidpunkt

Ämne och Syfte

Maj
Juni
September

 

DG Sante-F revisorernas besök 2018

EU-revisioner för Sverige 2018

Tidpunkt

Ämne och Syfte

Mars
April
Juni
 September
 Oktober

 Material i kontakt med livsmedel - INSTÄLLD
Denna revision ställdes in eftersom Sverige inte har någon utpekad behörig myndighet för offentlig kontroll på anläggningar som tillverkar material avsedda att komma i kontakt med livsmedel (FCM).

 November

 

DG Sante-F revisorernas besök 2017

EU-revisioner/besök för information och erfarenhetsutbyte (fact finding)

Ämne/tidpunkt Syfte 
Bekämpningsmedel/juni
Internetförsäljning av livsmedel/september
Foder/september
AMR (antimikrobiell resistens/oktober AMR - återhållsam användning. Fact-finding, för att se hur Sverige tillämpar lagstiftningen.
Nationellt revisionssystem, november Nationellt revisionssystem, enligt art. 4.6 I förordning (EG) 882/2004. Revision för att se att Sverige uppfyller lagstiftningens krav, men även vad som är problem och vilka goda exempel som finns.

FVO-besök 2016

Ämne Syfte 
Djurskydd/februari Svanskupering av grisar. Studiebesök för att se hur man utan kupering kan bibehålla ekonomisk lönsamhet på gården. Vad kan andra länder lära av Sverige, Finland och Schweiz där svanskupering är förbjuden.
Generell uppföljning/maj-juni En genomgång där EU:s revisorer följer upp vilka framsteg Sverige gjort i sitt arbete med att rätta till tidigare brister, som revisorerna hittat.
Importkontroll/oktober
Foder/november

Privat certifiering och offentlig kontroll. Studiebesök i utvalda länder. Inställt.

Senast granskad 2020-11-25