Ingen salmonellaprovtagning av kött och ägg från tamhöns och kött från kalkoner från Island

2019-04-16

Från och med den 16 januari 2019 behöver inte längre sändningar med kött och ägg från tamhöns (Gallus gallus) och kött från kalkoner från Island vara provtagna för salmonella och inte heller åtföljas av handelsdokument.

Islands kontrollprogram för salmonella avseende kött och ägg från tamhöns (Gallus gallus) och kött från kalkoner har av Eftas övervakningsmyndighet i samråd med EU-kommissionen, bedömts vara likvärdigt med Sveriges och Finlands. De särskilda salmonellagarantierna i förordning 853/2004 utvidgas därför till att omfatta sändningar med kött och ägg från tamhöns (Gallus gallus) och kött från kalkoner avsedda för Island.

Utvidgningen medför att sändningar med de ovannämnda varorna avsända från Island inte längre behöver provtas och åtföljas av handelsdokument enligt förordning 1688/2005, när de är avsedda för den svenska marknaden.