Bekämpningsmedelsrester

Livsmedelsverkets PEST-API tillhandahåller information från den svenska kontrollen av bekämpningsmedelsrester. Genom ett PEST-API kan allmänhet ta del av de resultat Livsmedelsverket har samlat in på analysnivå.

Bakgrund

Om kontrollen av bekämpningsmedelsrester

Bekämpningsmedelsrester kan förekomma i alla livsmedel som under odling, lagring eller transport behandlats med bekämpningsmedel. Behandling av grödor som används som djurfoder kan även innebära att rester av bekämpningsmedel förekommer i animalieprodukter (till exempel kött, mjölk och ägg).

En del bekämpningsmedel används tidigt under odlingen eller bryts ner så snabbt att man bara i undantagsfall kan hitta rester av dem i grödan efter skörd. Andra substanser används nära eller efter skörd och rester kan därför finnas kvar i livsmedlet när det konsumeras.

För att kontrollera att producenter av livsmedel och foder följer gällande lagstiftning ska varje medlemsstat ha ett kontrollprogram för bekämpningsmedelsrester, som följer EU gemensamma principer. En del av det nationella kontrollprogrammet ska bestå av EU:s koordinerade program.

Syftet med det EU-koordinerade programmet är att under treårsperioder övervaka trettio olika livsmedel som utgör stommen i den europeiska kosthållningen. Detta görs för att konsumenters exponering, och tillämpningen av gemenskaps-lagstiftningen, ska kunna bedömas.

Det svenska nationella övervakningsprogrammet planeras på treårsbasis och inkluderar EU:s koordinerade program, vilket även det planeras på treårsbasis. Revidering av programmen sker dock årligen.

Kontrollprogrammet är riskbaserat och i planeringen tar man bland annat hänsyn till hur mycket vi äter av en viss produkt, om den skalas eller tillagas innan den äts samt tidigare års resultat från kontrollen.

Livsmedelsverket samlar in prover enligt den provtagningsplan som tagits fram. Provtagningen utförs enligt Kommissionens direktiv 2002/63/EG. Cirka 1500-2000 stickprover tas ut varje år. De flesta tas hos grossister. Proverna analyseras sedan på Livsmedelsverket och på externt laboratorie och uppmätta halter av bekämpningsmedelsrester jämförs mot gällande gränsvärden och det beräknade intaget mot ARfD för de ämnen som anses akut toxiska. Detta sker kontinuerligt under hela året.

Resultaten granskas och analyseras och används i planeringen av nästa års program. Samtliga resultat rapporteras till den Europeiska myndigheten för Livsmedelssäkerhet, Efsa, och sammanställs i en nationell årsrapport.

SSD Standard

För att harmonisera bekämpningsmedelskontrollen inom EU har en standard benämnd SSD, Standard Sample Desciption, tagits fram av medlemsländerna. Genom standarden har länderna harmoniserat datainsamling och rapportering till ett antal gemensamma fält.

URL

http://www7.slv.se/pestapi

Format

Json och Xml

Licens

Data publiceras under licensen Creative Commons Erkännande 4.0. Det innebär att du har tillstånd att använda och distribuera våra öppna data samt skapa bearbetningar.  Livsmedelsverket ska anges som källa.

Symbol för License Creative Commons
Licens Creative Commons

Teknisk beskrivning

Api Endpoints

MetodEndpointAnvändningReturnerar
GET /produkter Returnerar en sammanställning över produkter Produktsammanställning
GET /analyter?analyt={analytid}&produkt={produktkod} Returnerar en sammanställning över analyter Analytsammanställning
GET /resultat?analyt={analytid}&produkt={produktkod} Returnerar resultat Resultat

/produkter

Används för att ta fram en sammanställning över provtagna produkter.

Tillåtna parametrar

ParameterBeskrivning
Offset Används vid paginering
Limit Används vid paginering
Analyt Filtrering på analyter. Se vilka produkter som analyserats med utvald analyt.

Svarsobjekt

ElementBeskrivning
Produktnamn Produktens namn.
Produktkod Produktens kod enligt Matrix standard. Används för att slå upp resultat.
Antal Antal tagna prov på produkten
Overskridanden Antal prover där gränsvärdet har överstigits

Exempel

JSON

[{
   "produktNamn":"Apelsin",
   "antal":89,
   "produktKod":"P0110020A",
   "overskridanden":1
  }]

XML

<ProduktRad>
  <ProduktNamn>Apelsin</ProduktNamn>
  <Antal>89</Antal>
  <ProduktKod>P0110020A</ProduktKod>
  <Overskridanden>1</Overskridanden>
</ProduktRad>

/analyter

Används för att ta fram en lista över provtagna ämnen med statistik. Kan leverera tillbaka ett av två objekt, enkelt eller komplett.

Parametrar

ElementBeskrivning
Offset Används vid paginering
Limit Används vid paginering
Produktkod Används för filtrering på produkt (max antal 1:)
komplett Anger om svaret ska vara komplett med statistik. Om ja (komplett=1) returneras ett komplett objekt, annars ett enkelt.

Enkelt svar

ElementBeskrivning
Analytnamn Analytens namn
Analytid Id för analyten. Används vid anrop till /resultat
Antal Antal Utförda analyser
Overskridanden Antal analyser där halt har överstigit gällande gränsvärde

Exempel

JSON

[{
  "namn":"AKRINATRIN",
  "antal":1696,
  "traffar":0,
  "analytId":6
}]

XML

<RowItem>
  <Namn>AKRINATRIN</Namn>
  <Antal>1696</Antal>
  <Traffar>0</Traffar>
  <AnalytId>6</AnalytId>
</RowItem>

Fullt Svarsobjekt

ElementBeskrivning
Analytnamn Analytens namn
Analytid Id för analyten. Används vid anrop till /resultat
AntalAnalyser Antal Utförda analyser
AntalAnalyserUnderLOQ Antal analyser där den funna halten är under LOQ
AntalAnalyserMellanLoqOchMrl Antal analyser där den funna halten är över LOQ men under gränsvärdet (MRL)
AntalAnalyserOverMrl Antal analyser där den funna halten är över gränsvärdet (LOQ)
MaxHalt Den högsta funna halten
Snitthalt Genomsnittshalten av de halter som funnits
~~LegalLimit ~~ ~~Gällande gränsvärde för analyten ~~
  LOQ

 Exempel

JSON

[
  {
   "lOQ":0.025,
   "antalAnalyser":34,
   "antalAnalyserUnderLoQ":0,
   "antalAnalyserMellanLoqOchMrl":30,
   "antalAnalyserOverMrl":4,
   "maxHalt":0.5,
   "snittHalt":0.180,
   "median":0.079,
   "legalLimit":2,
   "analytId":142,
   "analytNamn":"DITIOKARBAMATER"
  }
]
 

/resultat

Returnerar ett komplett analysresultat. Namngivningen för elementen följer SSD-standard vilket underlättar för lösningar som samlar in data från olika länder.

ElementBeskrivning
LabSampCode Providentitet
SampCountry Det land som tagit ut provet
OrigCountry Ursprungsland var den provtagna produkten är producerad
ProdCode Produktkod enligt bilaga 1 EU:s förordning (EG) 396/2005
ProdText Produktens namn
ProdProdMeth Produktionsform (t.ex. konventionellt- ekologiskt odlad)
ProdTreat Framställningstekniker av produkten (t.ex. torknig, malning etc)
SampY Det år provet togs ut
ProgLegalRef Anger vilken kontrollförordning provet tilhör t.ex. 396/2005
ProgType Anger vilken kontrollförordning provet tilhör t.ex. 396/2005
SampMethod Anger vilken lagstiftning provtagningen följt t.ex. direktiv 2002/63/EG
SampPoint Anger var i livsmedelskedjan provet tagits ut
AnalysisY Det år provet analyserades
ParamCode Kod för analyserat ämne
ParamText Namn på analyserat ämne
AccredProc Analysmetodens ackreditering
ResUnit Enhet för uppmätt halt
ResLOQ Analysmetodens bestämningsgräns
ResVal Uppmätt halt
ResType Typ av resultat (LOQ, VAL)
ResLegalLimit Gällande gränsvärde
ResEvaluation Indikerar om uppmätt halt överstiger gällande gränsvärde
ActTakenCode Beskriver vilka åtgärder som vidtagits på partier där uppmätt halt överskrider gällande gränsvärde
_AnalytId Id på analyserad analyt. Används för att filtrera på analyter. Ej del av SSD-standard
_analytnamn Namn på analyserad analyt. Ej del av SSD standard

Parametrar

ParameterBeskrivning
Offset Används vid paginering
Limit Används vid paginering
Analyt Filtrering på analyter. Se vilka produkter som analyserats med utvald analyt.
Produkt Filtrering på produkter
Alla Visar alla resultat, även de där ingen halt hittats. False per default

 

Exempel

/resultat?produkt=P0110020A&alla=1&limit=100

JSON

[{
   "id": null,
   "labSampCode": "20140113S406",
   "lang": null,
   "sampCountry": "SE",
   "origCountry": "Spanien",
   "prodCode": "P0110020A",
   "prodText": "Apelsin",
   "prodProdMeth": "Konventionell ",
   "prodTreat": "Färsk",
   "sampY": "2014",
   "progLegalRef": "N027A",
   "progType": "Nationell",
   "sampMethod": "Enligt Dir. 2002/63/EC",
   "sampPoint": "Grossist",
   "labCode": null,
   "labAccred": null,
   "analysisY": "2014",
   "paramCode": "RF-0274-003-PPP",
   "paramText": "2-ANILINO-4-(2-HYDROXYPROPYL)-6-METHYLPYRIMIDINE",
   "paramType": null,
   "accredProc": "Accredited according to ISO/IEC17025",
   "resUnit": "mg/kg",
   "resLOQ": 0.01,
   "cCalpha": null,
   "resVal": null,
   "exprRes": null,
   "resType": "LOQ",
   "resLegalLimit": null,
   "resEvaluation": "J029A",
   "actTakenCode": "N",
   "analytId": 853,
   "analytNamn": "2-ANILIN-4-(2-HYDROXiPROPYL)-6-METYLPYRIMIDIN"
  }]

XML

<Resultat>
  <LabSampCode>20140113S406</LabSampCode>
  <SampCountry>SE</SampCountry>
  <OrigCountry>Spanien</OrigCountry>
  <ProdCode>P0110020A</ProdCode>
  <ProdText>Apelsin</ProdText>
  <ProdProdMeth>Konventionell </ProdProdMeth>
  <ProdTreat>Färsk</ProdTreat>
  <SampY>2014</SampY>
  <ProgLegalRef>N027A</ProgLegalRef>
  <ProgType>Nationell</ProgType>
  <SampMethod>Enligt Dir. 2002/63/EC</SampMethod>
  <SampPoint>Grossist</SampPoint>
  <AnalysisY>2014</AnalysisY>
  <ParamCode>RF-0274-003-PPP</ParamCode>
  <ParamText>2-ANILINO-4-(2-HYDROXYPROPYL)-6-METHYLPYRIMIDINE</ParamText>
  <AccredProc>Accredited according to ISO/IEC17025</AccredProc>
  <ResUnit>mg/kg</ResUnit>
  <ResLOQ>0.01</ResLOQ>
  <ResVal xsi:nil="true" />
  <ResType>LOQ</ResType>
  <ResLegalLimit xsi:nil="true" />
  <ResEvaluation>J029A</ResEvaluation>
  <ActTakenCode>N</ActTakenCode>
  <AnalytId>853</AnalytId>
  <AnalytNamn>2-ANILIN-4-(2-HYDROXiPROPYL)-6-METYLPYRIMIDIN</AnalytNamn>
</Resultat>

Kommentar

Tidsperiod anges i hela år. Endast stickprov är medtagna. Livsmedelsverket tar gärna emot förslag på förbättringar.

Senast granskad 2016-12-15