Krisberedskap för kommun och länsstyrelser

Kommuner och länsstyrelser har en stor roll i Sveriges krisberedskap och i totalförsvar. En robust och hållbar försörjningsförmåga av säker mat och säkert dricksvatten rustar oss för att stå emot samhällsstörningar och en situation med höjd beredskap. Kommuner och länsstyrelser fyller en viktig funktion genom att se över och stärka robustheten för bland annat försörjningskedjorna för mat och dricksvatten.  

Myndigheter med ansvar för livsmedelsförsörjning och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beskriver hur kommuner (och regioner) samt Länsstyrelser har ansvar och funktioner i såväl krisberedskapen som det civila försvaret.

Kommuner (och regioner) samt Länsstyrelser bedriver ett flertal samhällsviktiga verksamheter. Under Corona-pandemin pekades bland annat följande verksamheter ut som samhällsviktiga, när det gäller livsmedelsförsörjning.

Verksamheter som upprätthåller:

  • kontroll av livsmedelsproduktion,
  • produktionskök kopplade till annan samhällsviktig verksamhet, samt
  • produktion, lagring och distributionsnät för dricksvatten.

Livsmedelsverket är bevakningsansvarig myndighet för livsmedelsområdet (leden efter primärproduktion) och har därför ett särskilt ansvar för att förebygga, motstå och hantera krissituationer inom området. Livsmedelverket samordnar nationellt och ger stöd till offentliga aktörer i arbetet med beredskapsplanering av livsmedelsförsörjning.

Bevakningsansvarig myndighet

Fallstudier och lärande exempel

För att komma igång med arbetet finns flera erfarenheter och studier att lära av. Några av dem finns länkade nedan. Du kan söka efter fler publikationer i vår databas, se Beställ/ladda ner material överst på webbplatsen.

Filmade föredrag
Att säkra livsmedelsförsörjning vid stora bränder, långvariga strömavbrott och som stöd till Försvars­makten togs upp vid Livsmedelsverkets konferens Mötesplats livsmedelsförsörjning 2019. 

Krisberedskap för offentliga kök
För offentliga kök finns en särskild sida om hur man utser strategiska kök, exempel på hur man kan skapa livsmedelslager, med mera.

Snöoväder i Stockholm 2016 - rapport
I november 2016 lamslogs trafiken i Stockholm av ett historiskt snöoväder. Det påverkade även livsmedelsleveranser. Rapporten belyser flera saker som både kommuner, enskilda verksamheter och företag kan tänka på.

Slutrapport Konsekvenser för Gotland med uteblivna livsmedelstransporter
2014-2016 genomfördes ett sektorsövergripande projekt för att se om Gotland klarar ett stopp av alla externa transporter under två veckor i februari. Svaret är ja, men att det bland annat kräver en snabb omställning av ordinarie varuflöden, att utbudet av livsmedel blir begränsat samt krav på en god kommunikation mellan berörda aktörer och allmänheten. 

Senast granskad 2020-11-05