Klimathandbok för dricksvattenproducenter

Liggande glas med lite vatten

Var rädd om dricksvattnet – klimatanpassa nu!

Klimatet förändras och snabba förändringar i vädret kan påverka vårt viktigaste livsmedel – dricksvatten. Nu pågår ett nationellt projekt för att ta fram handledning och praktiska verktyg för att erbjuda stöd till alla dricksvattenproducenter.

Klimatförändringarna påverkar dricksvattnet

Dricksvattenförsörjningen i Sverige hotas av klimat- och väderförändringarna, oavsett var i landet man bor. Utmaningarna för dricksvattenproducenterna är att hantera kemiska och mikrobiologiska risker och över- och underskott av vattentillgången. 

Kommunernas ansvar

Det är kommunernas ansvar att säkerställa tillgång och hälsomässig kvalitet på dricksvatten. För att trygga ett bra dricksvatten idag och på sikt behöver producenterna arbeta med analyser, planering, förebyggande åtgärder och andra insatser som utgår från klimatförändringarna.

Under 2018 blev en klimathandbok som stöd till alla dricksvattenproducenter färdig.

Klimatanpassning i sex steg

Klimathandboken för dricksvattenproducenter innehåller kunskap och en 6-stegs-metod för klimatanpassning. Metoden som föreslås i handboken ser ut så här:

  1. Initiera och förankra arbetet så högt som möjligt i kommunen. Det behövs resurser att genomföra en klimatanpassning. Kommunicera öppet vad som sker.

  2. Ta fram en systemanalys som ger en tydlig bild av befintligt vattenförsörjningssystem med fördelar och nackdelar (vattenbehov, drifterfarenheter, kapaciteter, vattenskydd, uttagsrätter, reservvattentäkter).

  3. Ta fram en klimatanalys som visar en bild av hur ett förändrat klimat påverkar vattenförsörjningen.

  4. Ta fram en riskanalys för att kunna identifiera vilka områden som behöver klimatanpassas.

  5. Ta fram en åtgärdsanalys där olika åtgärder jämförs och prioriteras.

  6. Anpassningsplan behövs för att fastställa vad som behöver göras, när, av vem och för vilka pengar

Praktiskt stöd för olika behov

Kunskapsnivån, resurser, geografiska förutsättningar, politisk förankring och flera andra faktorer påverkar hur långt dricksvattenproducenterna kommit i sitt arbete med klimatanpassning. Tanken är att klimathandboken ska vara utformad så att den upplevs relevant och användarvänlig för alla, oavsett hur långt arbetet kommit. Handboken kommer finnas tillgänglig digitalt och som bok och lanseras under 2018.

För vem?

Klimatanpassningen av dricksvattenförsörjningen berör inte bara de som arbetar med den, utan alla som har ansvar för och arbetar med tryggheten och utvecklingen i samhället. Arbetet kräver ett helhetstänkande och samsyn hos alla berörda parter.

Klimathandboken riktar sig i första hand till dricksvattenproducenter. Men den är också tänkt att vara användbar för kommunernas samhällsplanerare inom VA, gatu-, park-, bygg- och miljökontor och beredskapssamordnare inom kommun och länsstyrelser. Information finns också för politiker och beslutsfattare utan specialistkompetens inom VA.

Samverkansprojekt på alla nivåer

Arbetet med att ta fram klimathandboken pågår under 2016-2018 och drivs av Livsmedelsverket i samverkan med andra myndigheter, branschorganisation och representanter från dricksvattenproducenterna. Dessa är Boverket, Folkhälsomyndigheten, Göteborg Kretslopp och Vatten, Havs och Vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Länsstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), SMHI, Svenskt Vatten, Sveriges geologiska undersökning (SGU), Sveriges kommuner och landsting (SKL), Sydvatten, Uppsala Vatten, VA Syd, Vattenmyndigheterna och Ystad Österlens miljöförbund.

Projektet finansieras av regeringens krisberedskapsanslag genom MSB.

Senast granskad 2019-06-05