Konventionella ingredienser

- godkännande av konventionella ingredienser i ekologisk mat

Bakgrund

När det inte finns ekologiska ingredienser av jordbruksursprung att tillgå, i rätt mängd eller av rätt kvalitet, kan aktörer ansöka hos Livsmedelsverket att få använda en konventionell ingrediens för användning i ekologisk mat. Livsmedelsverket kan bevilja ett tillfälligt tillstånd för användning av den konventionella ingrediensen som maximalt får utgöra 5 % i livsmedlet i fråga (räknat på vikt). Se under länken "uppgifter i producentens ansökan" för vilka uppgifter som behövs i ansökan till Livsmedelsverket.

Det är alltså möjligt att använda konventionella ingredienser av jordbruksursprung i en sammansatt produkt där märkningen anger att den är ekologisk om ett företag har fått dispens hos Livsmedelsverket. Det är dock inte tillåtet att använda samma ingrediens både som konventionell och ekologisk. Till exempel får inte både ekologiskt och konventionellt socker ingå i samma produkt.

Vad är en ingrediens?

Måste man söka tillstånd för alla konventionella ingredienser?

Nej. I bilaga IX i EG-förordning (EG) nr 889/2008 finns en lista över ingredienser av jordbruksursprung som inte kräver tillstånd för användning i ekologiska livsmedel. EU-kommissionen har bedömt att dessa ingredienser inte kan produceras ekologiskt under en överskådlig framtid.

Kostar det något att ansöka?

Hur länge gäller ett tillstånd?

Tillstånd ges först i ett år, därefter kan tillståndet förlängas med ett år i taget, men som längst gäller tillståndet fyra år sammanlagt. Vid varje förlängning krävs en ny skriftlig ansökan till Livsmedelsverket.

Från och med 1 januari 2022 gäller nya regler. Då kan dispens endast ges för sex månader och kan endast förlängas  två gånger med sex månader i taget. En dispens  kommer då att gälla i 18 månader till skillnad mot fyra år idag. Se artikel 25 i förordning (EU) nr 848/2018.

Aktören måste i ansökan styrka att aktuell ingrediens inte finns att tillgå på hela marknaden som ekologisk, inte finns tillräckligt mycket eller av rätt kvalitet. Som ekologisk definieras produkter som är certifierade mot EG-förordning 834/2007 och EG-förordning 889/2209. Aktören måste efterforska ingrediensen som ekologisk både på den inhemska marknaden, inom EU och utanför EU. Det innebär att man ska efterforska i hela världen.

I förordningarna finns inte utrymme för att ge tillstånd till konventionell ingrediens om den ekologiska ingrediensen finns att tillgå av rätt kvalitet men endast i förpackningsstorlekar som inte passar in i produktionssystem eller om den ekologiska ingrediensen bedöms vara för dyr.

Ett beviljat tillstånd kan bara förlängas efter att en ny ansökan lämnats in av aktören till Livsmedelsverket. Även för ansökningar om förlängning av tidigare beviljade tillstånd måste skälen till behoven av konventionell ingrediens och sökt mängd anges. Också resultaten av förnyade efterforskningar måste anges i ansökan. Om aktuell ingrediens blivit tillgänglig som ekologisk i rätt mängd och av rätt kvalitet under tillståndstiden ges inte förlängt tillstånd. Även under pågående tillståndsperiod kan information från myndigheter i andra EU-länder, om att produkten finns som ekologiskt producerad, medföra att beviljat tillstånd dras tillbaka.

Behövs en ny ansökan vid små förändringar i produktionen?

Tillstånd för konventionella ingredienser kan i vissa fall lämnas för grupper av livsmedel, till exempel barnmat, marmelader eller rökt fisk. Om producent under pågående tillståndsperiod ändrar recepten något utan att behöva en större mängd av den konventionella ingrediensen som givits tillstånd för, t ex producerar en ny marmeladtyp eller ändrar produktstorlek, behövs ingen ny ansökan om konventionell ingrediens lämnas in till Livsmedelsverket.

Hur ska producenten bevisa att efterforskningar har skett?

Livsmedelsverket får provisoriskt tillåta användning av en ingrediens om aktören (sökanden) har överlämnat till Livsmedelsverket alla uppgifter som behövs för att styrka att ingrediensen uppfyller kraven i förordningarna. Detta innebär, att ingrediensen av jordbruksursprung inte produceras i tillräcklig mängd eller av önskad kvalitet inom den europeiska gemenskapen och inte kan importeras från tredje land (länder utanför EU).

I ansökan om tillstånd att använda ekologisk ingrediens ska producenten ange hur efterforskningarna har gjorts, vilka företag som har kontaktats exempelvis exportörer, producenter och odlare av ekologiska ingredienser och när det gjordes. Detta ska ha skett senast en vecka innan ansökan om tillstånd söks hos Livsmedelsverket. Skicka in information där det framgår var ni har sökt och vilka ni har kontaktat, exempelvis en lista med namn och kontaktuppgifter samt dokumenterad konversation med kontakten. Det går bra att exempelvis skicka in kopior på mailkonversationer. Om kontakten har tagit per telefon, skriv ner vem ni har kontaktat och när och vilket besked som ni har fått och bifoga anteckningen.

Livsmedelsverket behandlar endast fullständigt ifyllda ansökningar. 

Kontrollorgan

Kiwa Sverige AB, SMAK AB, HS Certifiering AB, Valiguard AB, Intertek Certification AB, ControlCert Scandinavia AB och ProSanitas Certifiering AB kontrollerar och certifierar produktionen av ekologiska livsmedel i Sverige. Kontrollorganen kontrollerar om aktörer som använder en konventionell ingrediens har tillstånd från Livsmedelsverket. Kontrollorganen gör denna bedömning vid den årliga ekologiska revisionen av företagen.

Vad görs om ingrediensen inte finns som ekologisk efter fyra år?

Efter fyra år kan Livsmedelsverket ansöka om att få lägga till ingrediensen till bilaga IX i EG-förordning 889/2008. Därefter beslutar EU-kommissionen och övriga medlemsstater om ingrediensen bör tas upp i bilagan som innehåller konventionella ingredienser som får användas i ekologiska livsmedel utan föregående ansökan.

Senast granskad 2021-01-13