Aktiviteter Veterinärmedicinska preparat 2018-2021

Veterinärmedicinska preparat & restsubstanser

Aktiviteter som bidrar till att uppnå beslutade mål 2018-2021 och indikatorer som mäter måluppfyllnad.

Mål: Mikrobiologiska risker– Sprida kunskap om antibiotikaresistens

Indikatorer

 • Antal informationsinsatser (möten, webben, informationsmail, info, vid kontrollbesök) (enkät årligen JV)
 • Antal iakttagna avvikelser i kontrollen av hygien i veterinär verksamhet (minskar, enkät årligen JV)

Åtgärder:

 • Samordning och samarbete
 • Kompetenshöjande insatser
 • Kontroll

Aktiviteter:

 • Sprida information om one health och antibiotikaresistens till veterinärer i länet och djurhållare (LST, årligen)
 • Kontrollera att hygienplaner finns i de veterinära verksamheter där de ska finnas (LST, innan 31 december 2021)
 • Kontrollera att veterinärerna följer K112 (MRSA, MRSP etc.) (LST, årligen)

Mål: Läkemedel ska användas med återhållsamhet och bara då det finns behov av det.

 Indikatorer

 • Ordinerande – antal iakttagelser av brister i utfärdade instruktioner (minskar, enkät årligen JV)
 • Antal iakttagelser av förskrivning av otillåtna läkemedel till djur (minskar, enkät årligen JV)
 • Rekommenderat kontrollintervall av veterinärer följs (antal lst som når upp till målen (ökar, enkät årligen JV)

Åtgärder:

 • Arbeta för att veterinärerna ska rapportera in ordinerad mängd läkemedel för livsmedelsproducerande djur
 • Arbeta för att behandlingar förs in i hästpass när så krävs
 • Informationsinsatser om läkemedelsanvändning
 • Förbättra och förenklar inrapportering
 • Specificerat kontrollintervall

Aktiviteter:

 • E-blanketten VILA mjölk, förbättras (JV, 2018 - 2021)
 • Utveckling och förbättring av djursjukdata, alla djurslag (JV, 2018-2021)
 • Informationsinsatser till hästveterinärer för att öka inrapporteringen av data(LST, 2019)
 • Kontrollera veterinärer som beviljar villkorad läkemedelsbehandling varje år (LST)
 • Kontrollera veterinärer som förskriver läkemedel till livsmedelsproducerande djur vart tredje år (LST)
 • Veterinärer som föreskriver läkemedel till övriga djur (LST)

Mål: Skapa bättre förutsättningar för effektiv kontroll av användning av läkemedel

Indikatorer:

 • Antal lst som använder DAWA DSD och Vet@ (ökar, enkät årligen JV)
 • Antal iakttagna avvikelser i kontrollen vad gäller veterinärers rapporteringsskyldighet (minska, enkät årligen JV)
 •  NKI (nöjd kund index till operativa kontrollmyndigheter) – hur upplevs förutsättningarna vara för att kunna genomföra en effektiv kontroll (nolläge 2018 årlig uppföljning i samband med rapportering JV)

Åtgärder:

 • Utbilda länsveterinärerna
 • Utveckla föreskrifter och vägledningar
 • Förbättra och förenkla inrapportering av läkemedelsanvändningen

Aktiviteter:

 • Utbildning för länsveterinärerna att använda DAWA DSD och Vet@Bas som system i kontrollen – länsveterinärdagarna årligen (JV, 2018-2021)
 • E-blanketten VILA mjölk, förbättras (JV, 2018 - 2021)
 • Utveckling och förbättring av djursjukdata, alla djurslag (JV,2018-2021)
 • Uppdatering av vägledning och checklistor för kontroll av djurhälsopersonal (JV i samarbete med LST, 31 dec. 2019)
 • Uppdatering av vägledning och checklista för kontroll av läkemedel på gård (JV i samarbete med LST, 2019)
 • Utbildning och information i samband med nya vägledningar och checklistor (JV, 2020)
 • Delta i utbildningsinsatserna som utförs (LST, löpande)
 • Samverkan: Löpande utbyte av idéer, kontrollmetoder etc. (LST, löpande)
Senast granskad 2018-08-30