Söksida

Du sökte på "vatten" i kategori Lagstiftning hittade 70 träffar

 • LIVSFS 2003:45

  Livsmedelsverkets föreskrifter om naturligt mineralvatten och källvatten Författningen med senaste ändringarna införda Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2003:45 (konsoliderad version)
  Sida - Dricksvatten, naturligt mineralvatten, källvatten - Senast granskad 2019-07-12
 • LIVSFS 2008:13

  Åtgärder mot sabotage och annan skadegörelse riktad mot dricksvattenanläggningar Författningen med senaste ändringarna införda Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2008:13 (konsoliderad version)
  Sida - Dricksvatten, naturligt mineralvatten, källvatten - Senast granskad 2019-07-02
 • EU-förordning 115/2010

  Fastställande av villkoren för användning av aktiverad aluminiumoxid för att avlägsna fluorid från mineralvatten och källvatten Grundförfattningen Kommissionens förordning (EU) nr 115/2010 Vi
  Sida - Dricksvatten, naturligt mineralvatten, källvatten - Senast granskad 2019-08-14
 • SLVFS 2001:30

  Dricksvatten Författningen med senaste ändringarna införda Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2017:2 (omtryck) Obs! Det senaste omtrycket, LIVSFS 2017:2, innehåller grundföreskriften och aktuella
  Sida - Dricksvatten, naturligt mineralvatten, källvatten - Senast granskad 2019-07-02
 • EU-beslut 2014/873

  Kommissionens genomförandebeslut om upphävande av beslut 2002/249/EG om vissa skyddsåtgärder beträffande vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter avsedda att användas som livsmedel och som importerats
  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2019-08-28
 • SLVFS 2001:37

  SLVFS 2001:37 Handelsbeteckningar på fiskeri- och vattenbruksprodukter. Författningen med senaste ändringarna införda Livsmedelsverkets föreskrifter SLVFS 2001:37 (konsoliderad version)
  Sida - Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Senast granskad 2019-07-01
 • EU-förordning 1379/2013

  Gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1184/2006 och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 104/2000
  Sida - Marknadsordningar, handelsnormer, varustandarder - Senast granskad 2019-08-27
 • EU-beslut 2010/381

  Nödåtgärder avseende sändningar med vattenbruksprodukter som importeras från Indien och som är avsedda att användas som livsmedel Författningen med senaste ändringarna införda Kommissionens beslut
  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2019-08-15
 • EU-beslut 2009/980

  Beslut om godkännande av ett hälsopåstående om effekten av vattenlösligt tomatkoncentrat på trombocytaggregationen och om beviljande av skydd av äganderättsligt skyddade data i enlighet med
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Senast granskad 2019-08-14
 • EU-förordning 2015/1474

  Användning av återvunnet varmvatten för att avlägsna mikrobiologisk ytkontaminering från slaktkroppar Författningen med senaste ändringarna införda Kommissionens förordning (EU) 2015/1474 (
  Sida - Livsmedelshygien - Senast granskad 2019-08-30
 • EG-förordning 1251/2008

  Tillämpning av rådets direktiv 2006/88/EG när det gäller villkor och intygskrav för utsläppande på marknaden och import till gemenskapen av djur och produkter från vattenbruk och om fastställande av
  Sida - Export, import och handel inom EU - Senast granskad 2019-12-16
 • EU-förordning 251/2014

  Definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1601/91 Författningen
  Sida - Alkoholhaltiga drycker - Senast granskad 2020-02-17
 • EU-förordning 2015/1041

  Icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa Grundförfattningen Kommissionens förordning (EU) 2015/1041 Vi
  Sida - Livsmedelsinformation till konsumenterna, märkning - Senast granskad 2019-08-30
 • EU-förordning 2016/371

  Förordning om icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa Grundförfattningen Kommissionens förordning (EU)
  Sida - Berikning, kosttillskott, livsmedel för specifika - Senast granskad 2019-08-30
 • Föreskrifter i nummerordning 2017

  Här finns de föreskrifter som Livsmedelsverket har gett ut år 2017. För mer information se länkar under rubriken "Status" LIVSFS Status Ämne  LIVSFS 2017:1 Ändrar LIVSFS 2003:10 Gällande
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2020-01-21
 • Föreskrifter i nummerordning 2008

  Här finns de föreskrifter som Livsmedelsverket har gett ut år 2008 LIVSFS Status Ämne 2008:15 Ändrar LIVSFS 2005:20 Gällande Livsmedelshygien 2008:14 Ändrar LIVSFS 2004:27 Upphävd genom LIVSFS 2014:
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2020-06-01
 • Föreskrifter i nummerordning 2003

  Här finns de föreskrifter som Livsmedelsverket har gett ut år 2003 LIVSFS Status Ämne  2003:46 Ändrar SLVFS 1999:29 Upphävd genom LIVSFS 2005:24 Avgifter, tillsyn vid anläggningar som hanterar
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2020-01-24
 • Föreskrifter i nummerordning 1997

  Här finns de föreskrifter som Livsmedelsverket har gett ut år 1997 SLVFS Ändrar/omtryck Ämne SLVFS 1997:1 Ändrar SLVFS 1994:59 Upphävd genom SLVFS 1999:21 Import, animaliska livsmedel SLVFS 1997:2
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2020-04-17
 • Föreskrifter i nummerordning 2001

  Här finns de föreskrifter som Livsmedelsverket har gett ut år 2001. SLVFS Status Ämne  SLVFS 2001:1 Ändrar SLVFS 1996:32 Upphävd genom LIVSFS 2005:24  Slakt av tamboskap och hägnat vilt  SLVFS 2001:
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2020-01-24
 • Föreskrifter i nummerordning 2005

  Här finns de föreskrifter som Livsmedelsverket har gett ut år 2005 LIVSFS Status Ämne  2005:28 Ändrar LIVSFS  2003:2 Upphävd genom LIVSFS 2011:7 Material i kontakt med livsmedel 2005:27 Ändrar/
  Sida - Lagstiftning - Senast granskad 2020-02-03