Avgifter för slakterier och vilthanteringsanläggningar från 1 januari 2020

Från den 14 december 2019 tillämpas en ny EU-lagstiftning. Det innebär att Livsmedelsverket behöver byta avgiftssystem för kontroll av slakterier och vilthanteringsanläggningar. Samtidigt strävar Livsmedelsverket efter att införa ett system som gör det tydligare för företagen varför de får en viss avgift och vad de kan göra för att minska antalet kontrolltimmar och därmed få lägre avgift.

Här listar vi svar på vanliga frågor - vi uppdaterar allt eftersom vi vet mera.

EU:s nya kontrollförordning innebär att det svenska avgiftssystemet för kontroll av slakterier och vilthanteringsanläggningar behöver anpassas. Det beror på att det tidigare avgiftssystemet inte går att förena med den nya EU-lagstiftningen, kontrollförordningen. 

Livsmedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att fortsätta utreda och genomföra ett nytt avgiftssystem för kontroll av slakterier och vilthanteringsanläggningar. Enligt uppdraget ska systemet vara lätt att förstå och förutsägbart när det gäller företagens kontrollbehov.

Nedsättning av avgifter

Vad händer med anslagen från staten för att minska avgifterna?

Kontrollen av slakterier finansieras av avgifter som företagen betalar. Sedan 2012 har staten subventionerat kontrollavgifterna med drygt 100 miljoner kronor per år genom ett så kallat nedsättningsanslag.

Regeringen har beslutat att Livsmedelsverket beviljas 107 miljoner kronor för nedsättning av avgifterna för kontroll av slakterier år 2020. Hur anslaget kan användas måste stämma överens med reglerna i kontrollförordningen och med EU:s regler för statsstöd inom jordbrukssektorn.

Detta påverkar dels vilka kostnader som är möjliga att minska med hjälp av nedsättningsanslaget och dels vilka företag som kan få stödet. Alla företag behöver också ansöka om minskning av avgifterna.

Vad baseras min avgift på?

I det tidigare avgiftssystemet påverkades den slutliga avgiften av hur många djur företaget slaktar. Från och med 1 januari 2020 baseras avgiften helt på hur många timmar den planerade kontrollen bedöms ta.

Hur fungerar avgiftssystemet?

  • Alla slakterier och vilthanteringsanläggningar ska anmäla sin planerade slakt till Livsmedelsverket inför varje verksamhetsår.
  • Utifrån anmälan beräknar Livsmedelsverket en årlig tid för kontroll och bemanning.
  • Denna tid multipliceras med aktuell timtaxa, och beror också på om det är en officiell veterinär eller en assistent som utför de olika uppgifterna i kontrollen.
  • Alla slakterier och vilthanteringsanläggningar har möjlighet att ansöka om stöd.

Kommer det här systemet att gälla även 2021 och senare?

Nej. Anpassningen av dagens avgiftssystem för kontroll av slakterier och vilthanteringsanläggningar behöver ske över tid. Tolkning av regler och utveckling av nödvändiga system tar tid och behöver göras i samarbete mellan bransch och myndighet. Det innebär att vi har som ambition att arbeta tillsammans med branschen under år 2020 för att ta fram en långsiktig lösning.

"Liten produktion" är upp till och med 5 000 ton i slaktvolym per år.

När får jag besked om kostnaden för kontrollen i år?

Under vecka 8 och 9 kommer varje anläggning att få besked om den preliminära kostnaden för kontrollen 2020. Denna kostnad är baserad på de uppgifter Livsmedelsverket har idag om respektive anläggnings planerade verksamhet för 2020. Om ni vill ändra i er planering utifrån den preliminära kostnaden kan ni kontakta teamchefen på Livsmedelsverket i er region.

Observera att beräkningen av en anläggnings preliminära kostnader bygger på antagandet att anläggningen uppfyller kraven för stöd. Om det visar sig att en anläggning inte uppfyller kraven för stöd så påverkas också den slutliga kostnaden.

Vad får jag för timtaxa?

Din faktiska timtaxa för kontrollen av slakteriet och/eller vilthanteringsanläggningen beror på den planerade slakten och/eller vilthanteringen. Beloppen kan du se i tabellen nedan. Observera att dessa taxor endast gäller för kontroll i slakt och vilthantering. Övrig verksamhet betalar full timtaxa. Anläggningar med en produktion över 5 000 ton/år betalar 779 kr/h för en officiell veterinär och 612 kr/h för en officiell assistent.

Produktionsvolym (ton) Stöd per timme (kr) Faktisk timtaxa efter stöd officell veterinär (kr) Faktisk timtaxa efter stöd officiell assistent (kr)
0 - 50 1 491 80  
50 - 200 1 441 130  
200 - 1 000 1 271 300  
1 000 - 4 000 379 400 233
4 000 - 5 000 279 500 333

 

Hur kan jag sänka mina avgifter?

Genom att se över slaktplanering och förutsättningarna för kontrollen kan tiden för kontroll och bemanning minska. Därmed sjunker även din avgift. Livsmedelsverket hjälper gärna till att diskutera möjligheter för effektivisering med varje slakteri. Kontakta i så fall den teamchef på Livsmedelsverket som ansvarar för din anläggning.

 

Ansöka om stöd

Vem kan ansöka om stödet?

Alla slakterianläggningar och vilthanteringsanläggningar kan söka.

När behöver jag ansöka?

För att ni ska kunna få stöd behöver Livsmedelsverket ha er ansökan senast dagen före er första slaktdag år 2020.

Hur ansöker jag?

  1. Ansökan måste skrivas under av behörig företrädare för företaget.
  2. Posta eller mejla den underskrivna och ifyllda blanketten till Livsmedelsverket. Postadress: Livsmedelsverket, Box 622, 751 26 Uppsala. E-post: registrator@slv.se
  3. Det går också bra att lämna en underskriven ansökan till Livsmedelsverkets personal på plats. Det går också att fotografera den ifyllda och underskrivna blanketten med mobiltelefon och skicka in bilden till mejladressen ovanför.
  4. Observera att blanketten måste ha kommit in före verksamhetsårets första slaktdag.

Hur får jag stödet?

Stödet till det enskilda företaget innebär en minskning av den årliga avgiften för planerad kontroll och räknas in vid fakturering av företaget.

Avgifter

Senast granskad 2019-12-13