Krisberedskap och civilt försvar

Livsmedelsverket har i uppdrag att, tillsammans med andra aktörer, planera för att Sveriges befolkning får säker mat och säkert dricksvatten även vid kris eller höjd beredskap.

Livsmedel är ett av sju prioriterade områden i planeringen av totalförsvaret. Totalförsvaret består av det civila och det militära försvaret. Det civila försvaret handlar om samhällets förmåga att hantera allvarliga kriser eller ett väpnat angrepp. Livsmedelsverket bidrar till ett fungerande samhälle genom att arbeta för tillgång till säkra livsmedel.

Livsmedelsverket är en bevakningsansvarig myndighet och ansvarar bland annat för nationell samordning av kris- och beredskapsplanering för livsmedelsförsörjning i leden efter primärproduktion. Vi ansvarar även för nationell samordning av beredskapsplanering för dricksvattenförsörjning och klimatanpassning inom drickvattenområdet.

Vi leder samrådsgrupper och sprider kunskap om dricksvattenförsörjning och livsmedelsförsörjning, samt ger stöd och råd till kommuner och länsstyrelser för att öka förmågan på lokal och regional nivå.

Aktörer vi samverkar med är Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), branschorganisationer, företag, länsstyrelser, kommuner och andra berörda myndigheter såsom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten.

Ansvarsprincipen

Samhällets krisberedskap baseras på den så kallade ansvarsprincipen. Det innebär att den som bedriver verksamhet under normala förhållanden har motsvarande ansvar även vid kris. Livsmedelsverket ska alltså stödja ansvariga aktörer att säkerställa tillgång på mat och dricksvatten även vid en större samhällsstörning.

Risk- och sårbarhetsanalys

Livsmedelsverket genomför vartannat år en risk- och sårbarhetsanalys som rapporteras till Näringsdepartementet samt MSB. I analysen bedömer vi hot, risker och sårbarheter inom vårt ansvarsområde samt förmågan att hantera olika händelser. Utifrån det tar vi fram åtgärdsförslag för att höja förmågan.

Tjänsteman i beredskap

Livsmedelsverket har dygnet runt en person i tjänst som fungerar som larmmottagare för andra aktörer i händelse av kris. Genom detta kan myndigheten snabbt komma igång med ett krishanteringsarbete.

Krisledningsgrupp

För att kunna agera snabbt vid en händelse/större samhällsstörning har Livsmedelsverket en krisledningsgrupp som leder och samordnar krishanteringen. Som stöd finns krisplaner och expertgrupper med olika kompetens beroende av situation.

Samverkan och övning

Vi arbetar kunskapsbyggande och samverkar med andra aktörer inom offentlig och privat sektor i deras förebyggande arbete.
För att krishanteringen ska fungera krävs utbildning och övning. Livsmedelsverket deltar regelbundet i andra aktörers övningar och arrangerar även egna. De samtal och frågor som förs och ställs idag, är grunden för samarbeten imorgon. 

 

Senast granskad 2019-12-04