Nationell plan för kontrollen i livsmedelskedjan (NKP)

Det övergripande målet för den offentliga kontrollen i livsmedelskedjan, från jord till bord, är att skydda människors och djurs hälsa och värna om konsumenternas intressen.

Sveriges fleråriga kontrollplan för livsmedelskedjan beskriver de viktigaste målen och prioriteringarna för den offentliga kontrollen de närmaste åren.

De nationella övergripande målen för alla myndigheter i hela kedjan är

  • Att konsumenterna får säkra livsmedel som de kan lita på. Konsumen­terna ska kunna känna trygghet i att livsmedlen är producerade på ett accepta­belt sätt. Informationen om livsmedlen ska vara både tillräcklig och enkel att förstå.
  • Att företagen har tilltro till kontrollen och upplever den som meningsfull. Kontrollen ska ge företagen likvärdig, rättssäker, effektiv och ändamålsenlig kontroll med helhets­syn. Det stärker förtroendet för företagens produkter.
  • En optimal samverkan mellan kontrollmyndigheterna. Samarbetet möjliggör effektivare kontroller. Det gynnar både konsumenterna och de producenter som kontrolleras.

Mål och inriktning för kontrollen i livsmedelskedjan 

  • Tydliga mål för kontrollen inom alla områden, till exempel för livsmedel, djurskydd, foder och växtskydd. Kontrollen ska leda till att brister upptäcks och rättas till och att företag och konsumenter känner förtroende för kontrollen.
  • Förbättrad förmåga att följa upp hur väl målen följs och uppnås.
  • Särskilda satsningar för att upptäcka och bekämpa livsmedelsbrott.
  • Vidareutbildning av personal inom kontrollen i livsmedelskedjan
  • Samordnade kontrollprojekt

Planen uppdateras varje år. 

Den nationella kontrollplanen

Kontrollplanen består av fyra fristående delar som vänder sig till olika målgrupper.

Del 1 är en introduktion till kontrollplanen och vänder sig till alla. Den beskriver kortfattat syftet med hela lagstiftningen, hur den offentliga kontrollen fungerar, följs upp och utvecklas samt nyheter som kommer att påverka kontrollen de närmaste åren.

Del 2 och 3 vänder sig i första hand till kontrollmyndigheterna och del 4 vänder sig till den som vill ha en fördjupning och vill veta mer om kontrollen.

Uppdelningen är tänkt att göra det lättare att hitta rätt information.

Kontroller i hela kedjan, från jord till bord

Den nationella kontrollplanen omfattar all kontroll av livsmedel, från odling av spannmål, frukt och grönsaker och uppfödning av djur för livsmedelsproduktion, till jakt och fiske, industriell livsmedelsproduktion, transporter av livsmedel, och till försäljning och servering av mat i restauranger och skolmatsalar, på sjukhus och äldreboenden med mera.

Planen omfattar också kontroll av foder till de livsmedelsproducerande djuren, kontroll av djurhälsa och djurskydd, kontroll av skadegörare på växter och växtprodukter samt kontroll av importerade livsmedel. Kontrollen av ekologisk produktion och ekologiska livsmedel samt kontroll av användningen av läkemedel till djuren ingår också.

Planen kompletterar lagstiftningen men innehåller inga detaljer om antal kontroller eller specifika mål för livsmedelskontrollen inom en viss kommun eller län. Den planeringen görs hos respektive myndighet.

Förutom mål och fokusområden för kontrollen beskriver planen hela det svenska kontrollsystemet, från jord till bord. Vilken myndighet som kontrollerar vad, hur kontrollerna går till, hur brister som myndigheterna hittar vid kontroller tas om hand och följs upp, hur revisioner av myndigheternas kontroll genomförs och hur kontrollen ska utvecklas för att hela tiden bli bättre.

I planen finns också en kortfattad beskrivning av ansvarsfördelning mellan myndigheterna i samband med en djur- eller livsmedelsrelaterat sjukdomsutbrott, till exempel vid ett sjukdomsutbrott då många personer insjuknar på grund av sjukdomsframkallande bakterier eller parasiter i mat eller vatten.

Senast granskad 2016-11-04