Måltider i förskolan

Måltiderna i förskolan kan vara dagens höjdpunkter! Goda och bra måltider bidrar till matglädje, gemenskap och en trivsam stämning. Dessutom kan måltiderna användas som ett pedagogiskt verktyg. En satsning på bra mat i förskolan är därför en satsning på hela verksamheten.

Nya råden "Bra måltider i förskolan" lanserade

Mer grönt, mindre socker och mer lek med maten i förskolan. Det är både nyttigt, miljösmart och kul! Livsmedelsverkets uppdaterade råd "Bra måltider i förskolan" uppmanar förskolorna att se helheten kring måltiden, och att använda måltiden som en resurs i det pedagogiska arbetet.

I samband med revideringen av råden Bra måltider i förskolan gjordes en litteraturgenomgång kring hur förskolan och skolan kan främja goda matvanor bland barn och unga med fokus på barns smakutveckling och måltidspedagogik. En viktig slutsats är att arbetet behöver vara långsiktigt. För att det ska upplevas som meningsfullt av barnen är det viktigt att de bjuds in och får vara delaktiga.

Några konkreta slutsatser i rapporten är:

  • Forskning tyder på att barn kan lära sig att tycka om all mat om de är i rätt omgivning och om den presenteras på ett tilltalande sätt.
  • Det är viktigt att få prova på utan tvång och på ett sätt som väcker nyfikenhet. Ett annat sätt är att använda sig av "smakbryggor", det vill säga att servera ett nytt livsmedel/smak tillsammans med något som barnet redan känner igen och tycker om.
  • Utifrån de vuxnas roll som förebilder finns ett stort pedagogiskt värde i att barn och vuxna på förskolan äter av samma mat.Studier visar att barn vågar prova fler livsmedel och rätter när de arbetat med sensorisk träning och att barn som är involverade i att laga, äta och smaka på mat får en mer positiv attityd till mat.

Måltiderna i förskolan – en värdefull resurs

Förskolan har unika möjligheter att på ett positivt och naturligt sätt främja en hälsosam livsstil med bra matvanor hos våra barn. Goda och bra måltider ger pigga och glada barn med bra förutsättningar att leka och lära. När barn och vuxna äter tillsammans ges personalen möjlighet att förmedla en positiv attityd till mat och måltider. Det är också ett tillfälle att umgås och bygga relationer.

Bra måltider behöver inte kosta mer än dåliga. Det handlar istället om att använda pengarna rätt. Ta vara på den värdefulla resurs som måltiderna är och kom ihåg att ansvaret för att måltiderna ska bli riktigt bra vilar på hela förskolan.

Bra måltider är mer än bara mat

En måltid är mer än maten på tallriken. För att illustrera detta har vi tagit fram Måltidsmodellen. Modellen består av sex olika pusselbitar, som alla är viktiga för att barnen ska må bra av maten och känna matglädje: att måltiden är god och trivsam är viktigt för att maten ska hamna i barnens magar. En bra måltid är även näringsriktig och säker att äta. Med hållbar menas måltider som bidrar till en hållbar utveckling. Med integrerad menas att måltiden är en del av och kan tas tillvara som en resurs i förskolan, exempelvis i det pedagogiska arbetet. 

 

Senast granskad 2016-09-15